Fotka pracovníčiek

Cieľ a činnosť zariadenia

Centrum pre rast osobnosti je zariadenie ponúkajúce psychologické, poradenské a terapeutické služby pre deti, dospelých – jednotlivcov, páry i rodiny. Založili sme ho na základe priateľstva, našich dlhodobých dobrých vzťahov a spoločného smerovania. Sme tri psychologičky, priateľky, ktoré mali víziu spoločného cieľa a túžbu poskytovať psychologické služby v rámci jedného centra. Čerpáme z našich dlhoročných skúseností získaných niekoľkoročnou praxou v poradniach, detských domovoch, prácou pre neziskové a iné organizácie. Centrum vzniklo, aby rozšírilo možnosti verejnosti vyhľadať odbornú pomoc.   

Cieľom centra je podieľať sa na zdravom osobnostnom vývine detí a predchádzaní vzniku duševných ochorení, porúch správania, závislostí a iných narušení zdravého vývinu. Cieľom centra je taktiež podieľať sa na zdravom osobnostnom raste dospelých, odstraňovaní prekážok rastu ich osobnosti, poskytovanie podpory v náročných životných situáciách, krízových obdobiach života....

Činnosť centra je zameraná na:

 

Všetky poskytované služby sú spoplatnené. Na jednotlivé sedenia je potrebné sa objednať telefonicky alebo mailom (viď zložku kontakty).

Fotka pracovníčiek

Dospelí

V práci s dospelým klientom sa sústredíme na osobnostný rast, spôsob kontaktovania sa s ľuďmi, odstraňovanie prekážok vnútorného rastu s rešpektom k individualite ľudskej bytosti. Cieľom našej práce je najmä zvyšovanie kvality života dospelých.Poskytujeme psychologické a poradenské služby pre jednotlivcov, páry i rodinu.


V individuálnej alebo v skupinovej práci s dospelými sa zameriavame najmä na:

Fotka pracovníčiek

Deti

V práci s detským klientom sa zameriavame na rozvíjanie potenciálu dieťaťa, na odstraňovanie prekážok v jeho vývine, rozvíjanie jeho kvalít smerom k plnému prejaveniu jeho schopností. Rešpektujeme individualitu dieťaťa,  individualitu jeho podmienok v prostredí ako i individualitu jeho vnútorného sveta. K dieťaťu pristupujeme hravou formou a snažíme sa ho zaujať tvorivými aktivitami a činnosťami.


Vzhľadom k špecifickému problému dieťaťa sa zameriavame na rozvíjanie jednotlivých schopností, podľa toho, čo dané dieťa práve potrebuje. Ide najmä o rozvíjanie pozornosti, pamäťových schopností, schopnosti koncentrácie, taktiež rozvoj grafomotoriky a schopností potrebných pre vstup do školy, stimulačné programy pre deti s oneskoreným vývinom.

Dôležitou súčasťou vývinu dieťaťa je i jeho emocionálny vývin. U detí preto podporujeme vyjadrovanie emócií a hľadáme primerané spôsoby prejavenia pocitov dieťaťa v prostredí, v ktorom žije.
Pri práci s dieťaťom úzko spolupracujeme s rodičmi, alebo s priamymi opatrovníkmi, poskytujeme poradenské služby, psychologické služby najmä v oblasti výchovného poradenstva.

Venujeme sa taktiež poradenstvu pri problémoch súrodeneckej rivality, agresivity medzi súrodencami, v nevyrovnanom súrodeneckom vzťahu.
Máme skúsenosti s prácou s deťmi s poruchou pozornosti, ADHD, s problémovým správaním, deti s oneskoreným vývinom, deti s úzkostnými a emocionálnymi problémami, deti s prejavmi agresivity a hnevu.

Za dôležitú považujeme tiež oblasť prevencie, preto sa zameriavame taktiež  na organizovanie preventívnych aktivít zameraných na prevenciu šikanovania a násilia, protidrogovú prevenciu, prevenciu závislostí na alkohole - a to skupinovou i individuálnou formou.

Pozornosť zameriavame na zdravý životný štýl a deti smerujeme k zdravým mechanizmom zvládania náročných životných situácií. Deje sa to rozvíjaním ich schopností odolávania negatívnemu tlaku rovesníckej skupiny, rozvíjaním ich sebapoznania a prehlbovaním pocitu sebahodnoty a sebavedomia.

Naša činnosť v práci s deťmi sa zameriava najmä na problémy spojené s týmito okolnosťami: